Niniejsza polityka prywatności jest spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO).

DANE OSOBOWE

Dane osobowe – zgodnie z dyspozycją art.4 pkt 1) RODO oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

 1. Administratorem danych osobowych jest Piotr Kaźnica, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Klub Podróżników „Apetyt na Świat” Piotr Kaźnica, z siedzibą w Gdańsku, pod adresem: ul. Kielnieńska 114, NIP 554-186-08-40, REGON 221675161.
 2. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest w następujący sposób:
  • listownie: pisząc na adres: Piotr Kaźnica, ul. Kielnieńska 114, 80-299 Gdańsk
  • mailowo: kontakt@salinkoglamping.pl
  • telefonicznie: +48 577 290 775

SKĄD POCHODZĄ TWOJE DANE?

 1. Źródła pochodzenia Twoich danych osobowych, które przetwarzamy:
  • Formularz rejestracyjny w systemie rezerwacyjnym,
  • Wiadomości e-mail wysyłane przez Ciebie do nas bezpośrednio i przez formularz kontaktowy,
  • Rozmowy telefoniczne i na czacie.

PODSTAWA, CEL i ZAKRES PRZETWARZANIA

 1. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z:
  • (art. 6 pkt 1 lit. b) – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • (art. 6 pkt 1 lit. c) – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  • (art. 6 pkt 1 lit. f) – tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  • (art. 6 pkt 1 lit. a) tj. na podstawie zgody właściciela danych w przypadku wykorzystania marketingowego.
 2. Administrator danych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  • wypełnienie umowy o świadczenie usługi turystycznej
  • rozliczenia rachunkowe i podatkowe
  • wskazanym w zgodzie – w celu wykorzystania marketingowego.
 3. Administrator danych przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i przez okres niezbędny do realizacji umowy, lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika.
 4. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, firmom transportowym, towarzystwom ubezpieczeniowym, hostingodawcy, zewnętrznej obsłudze księgowej, podwykonawcom usług turystycznych, jak również na podstawie zgody Użytkownika i w ramach celów dla których dane są przetwarzane.
 5. Na potrzeby realizacji imprez turystycznych lub obsługi zapytania gromadzimy takie dane jak:
  • Imię i nazwisko
  • Adres e-mail
  • Numer telefonu
 6. Twoje dane przetwarzane są przez czas konieczny do tego, by:
  • obsłużyć Twoje zapytanie ofertowe
  • wynikający z przepisów prawa (w celach podatkowych, rachunkowych)
  • móc realizować uzyskaną od Ciebie zgodę na komunikację marketingową (do czasu cofnięcia tej zgody)
  • komfortowo realizować współpracę objętą umową (do czasu jej wygaśnięcia)
 7. Dane przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 6 lat od momentu zakończenia świadczenia usług.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH

Zgodnie z art. 15 – 22 RODO każdemu użytkownikowi przysługują następujące prawa:

Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Zgodnie z art. 15 Administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających  przetwarzaniu.

Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym” – art. 17 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie

c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania

Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a) Kiedy dane są nieprawidłowe – do czasu ich poprawy

b) Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

c) Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Prawo do sprzeciwu

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim  przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 1. Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres kontakt@salinkoglamping.pl. Żądanie, w celu poprawnej identyfikacji winno być wysłane z adresu e-mail, z którego dokonano rejestracji. Jest to realizacja 12 ust. 6 RODO. Żądanie można również złożyć drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny Klubu prowadzonej przez Administratora danych list polecony zawierający takie żądanie.
 2. Zgodnie z przepisami prawa Administrator do miesiąca czasu udziela osobie która złożyła żądanie odpowiedzi na temat podjętych działań. Jeśli Administrator nie podejmie takich działań poinformuje o tym fakcie osobę składającą żądanie.
 3. Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Administrator danych realizując Politykę Prywatności dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów i danych Użytkowników, a w szczególności zapewnia, aby te dane były:
  • przetwarzane zgodne z obowiązującymi przepisami prawa;
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. Administrator przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym m.in takie jak systemy szyfrowania danych. W szczególności Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.
 3. Administrator realizując Politykę dąży do systematycznego unowocześnienia stosowanych przez niego informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych w celu zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usług Klubu niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

PROFILOWANIE

 1. Administrator informuje, że podczas wizyty na stronie udostępnianych serwisów pobierane są automatycznie dane takie jak np. adres IP, typ przeglądarki itp. Zbierane w trakcie połączeń internetowych wymienione dane wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją i zarządzaniem serwerami.
 2. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług zawartych w ramach udostępnianych serwisów.
 3. Administrator stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z udostępnianych serwisów. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze strony Klubu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies.